Hur man torkar våt mattstoppning [Praktiska steg för att torka ut snabbt] (2023)

How to Dry Wet Carpet Padding [Practical Steps To Dry It Out Fast] (1)

Även om underlag ger ett brett utbud av fördelar, är det viktigt att genast torka våt mattstoppning efter översvämning eller betydande vattensamling.

För dem som inte nödvändigtvis är proffs på golv, installeras stoppning vanligtvis under din matta för att dova ljud, minimera stress på undergolvet och förbättra mjukheten när du går över ett rum.

Materialen som används för detta underlag inkluderar bland annat skum, nylon, gummi och fiber. Även om det ger fördelar för husägare, finns det betydande skäl att vara orolig när det blir blött.

Vätskor tenderar att sippra genom mattor och samlas i stoppningen, som fungerar som en svamp.

Blockerade från frisk eller rörlig luft torkar de vanligtvis inte i samma hastighet som exponerade material. I många fall tar stoppning så lång tid att torka ut av sig själv - om alls.

Den fuktiga miljön gör den till en berggrund för ohälsosamma mögelsvampar att festa och sprida sig.

Fuktig stoppning kan fungera som en petriskål och stimulera mögeltillväxt på 24 timmar eller mindre. Det är skälen till varför husägare måste arbeta snabbt för att torka våt stoppning. Det här är de produkter, apparater och tekniker som krävs för att slutföra denna uppgift.

1: Samla dessa produkter och apparater

 • En avfuktare eller luftkonditionering
 • Förlängningssladdar
 • Wet Vac
 • Cirkulerande boxfläktar
 • Gummihandskar
 • Engångsmask
 • Säkerhetsglasögon
 • Mattavdragare eller nåltång
 • Handdukar eller dukar
 • Desinfektionsmedel för hushållsmattor
 • Bakpulver

2: Skapa ett hälsosamt luftflöde i påverkat utrymme

En anledning till att husägare bör agera snabbt är att mildra spridningen av mögelsporrar. Centers for Disease Control & Preventionlänkar ohälsosamt mögeltill barns luftvägssjukdomarsåsom astma.

Den risken är därför det är viktigt att skapa en ström av frisk luft innan någon sanering påbörjas. Dessa är vanliga hushållsstrategier för att minimera luftfuktigheten och skapa hållbar luftkvalitet.

 • Aktivera en avfuktare för att samla upp fukt.
 • Slå på en luftkonditionering för att sänka temperaturen.
 • Öppna fönster och dörrar så att luften kan cirkulera.
 • Använd cirkulationsfläktar för att dra in frisk luft och trycka ut ohälsosam luft.

Den kritiska punkten är att använda vilken metod som helst som är mest praktisk för att upprätthålla frisk luft när du arbetar i utrymmet. När du har slutfört uppgiften kan begränsningsstegen börja.

3: Dra tillbaka och ta bort mattan

How to Dry Wet Carpet Padding [Practical Steps To Dry It Out Fast] (2)

Bestäm om du vill ta bort hela mattan eller bara dra tillbaka det fuktiga området.

Om golvet är helt översvämmat måste du ta bort alla mattor, ta ut det, desinficera och torka ordentligt i solen. Även om det verkar som att vissa områden är torra, tenderar stoppningen under att hålla kvar fukt.

Oavsett vad måste det göras. Ta på dig dina skyddshandskar, skyddsglasögon, ansiktsmask och dra av det översta lagret med mattdragare.

Du kommer att upptäcka att materialet i första hand är fäst vid spår längs de yttre regionerna. Om spår inte användes för att lägga produkten, kan häftklamrar vara det som håller den på plats. Använd en tång för att ta bort dem. Rulla nu ihop den och ta bort den från utrymmet om det behövs.

Av hälso- och säkerhetsskäl är det i ditt bästa intresse att placera mattan på en plats där den kan torka. Solljus är ett att föredra om vädret tillåter. Annars, kom ihåg att materialet också kan hysa mögelsporer, och sanering är avgörande innan du installerar det igen.

4: Adressera den fuktiga stoppningen

Med vadderingen exponerad kan du snabbt testa hur mycket fukt som har absorberats genom att trampa på den. I många fall kommer vatten att samlas till ytan runt dina skor. Om materialet är blött kan du förvänta dig en lång torkningsprocess.

Börja med att koppla in din våta dammsugare till ett uttag borta från eventuella vattenskador. Om hela rummet och angränsande rum var blöta, tveka inte att köra en förlängningsburk och vattentäta sladdens anslutning till den våta dammsugaren.

Få ut så mycket vatten som möjligt. Undvik att trycka ner hårt eller köra slangen för snabbt. Detta kan resultera i stoppningsskador.

5: Direkt luftflöde över stoppningen

När du känner att du har dragit upp så mycket ytvatten som den våta dammsugaren tillåter, strö bakpulver över de påverkade materialen. Ett tunt lager räcker.

Placera om en boxfläkt för att trycka luft överbakpulveroch fuktigt material. Detta kommer att påskynda processen. Blås inte fläkten direkt på bakpulver, annars skapar du en större röra.

Låt fläkten lufta över stoppningen i minst en timme. När bakpulver har absorberat maximal mängd vätska och lukt, dammsug upp den med en butiksdammsugare.

Vid denna tidpunkt, utvärdera stoppningen genom att trampa på den för att se om vätska fortfarande stiger. Om något vatten kommer upp, upprepa processen med att sprida bakpulver, låt en fläkt gå i ytterligare en timme och dammsug sedan igen. Upprepa tills vattnet inte längre stiger.

6: Rulla tillbaka stoppningen

Använd dina skyddshandskar, rulla tillbaka stoppningen och avgör om undergolvet fortfarande är fuktigt. Om ytan är fuktig kommer detta sannolikt att orsaka mögel och dålig lukt om den lämnas obehandlad.

Torka undergolvet noggrant med en handduk eller trasa. Lämna stoppningen tillbakadragen och rikta en fläkt för att trycka frisk luft över utrymmet.

När ytan har torkat, använd ett hushållsdesinfektionsmedel för att sterilisera ytan och torka torrt. Kom också ihåg att använda ett desinfektionsmedel på undersidan av stoppningen också.

Strategin är att rikta in sig på eventuella ohälsosamma tillväxter som kan påverka dig eller dina nära och kära negativt.

7: Sterilisera stoppningsytan

När materialet är ordentligt torkat är det viktigt att se till att inga föroreningar stannar på stoppningsytan. Spraya ett hushållsdesinfektionsmedel på ytan och låt torka.

Ett annat alternativ skulle vara att köra enångtvätt för att döda potentiella virusoch bakterier som dröjer kvar på stoppningen.

Med en grundligt torkad och sanerad stoppning kan du återställa mattan över den när den är klar.

Kan du spara våt mattstoppning?

Svaret beror på hur allvarlig översvämningen eller läckan är. Om stoppningen är helt genomblöt, skulle den enda utvägen vara att ersätta den med ny stoppning.

Din mattas stoppning har samma egenskaper som en svamp. När vatten sipprar igenom det absorberar materialet det. Mögel kan gro inom 24 timmar om det förblir blött.

För mild blötläggning, ja, det går att spara stoppningen. Men vid svåra översvämningar är det kanske inte möjligt att behålla stoppningen.

Hur lång tid tar det för mögel att växa i våt matta?

Mögel och mögel kan gro och växa i mattan inom 24 till 48 timmar, enligt EPA. Observera att flera faktorer avgör hur snabbt den växer. Dessa inkluderar luftfuktigheten och mängden fukt som finns.

Kommer mattan att torka av sig själv?

Huruvida mattor kommer att torka av sig själv beror på flera faktorer – luftfuktighet, väderförhållanden och fuktnivåer. Men att förlita sig på Moder Natur för att torka mattor utan ingrepp är ett förlorat förslag. Du måste göra din del för att underlätta torkningsprocessen.

Låt luften cirkulera genom att öppna dörrar och fönster– mögel trivs i fuktiga och unkna förhållanden.

Om det inte är möjligt, investera i en avfuktare för att absorbera överflödigt vatten i atmosfären. Öppna fläktarna och värmarna (om sådana finns). Kolla vädret – om solen skiner, öppna gardinerna och låt solens UV-strålar torka mattan.

Ta bort eventuella möbler i vägen så att luften kan cirkulera och påskynda processen.

Hur får man ut vatten ur mattan utan våtdammsugare?

Ifall du har en fuktig matta och inte har en våtdammsugare, här är några praktiska tips för att torka ut den.

Öppna fönstren (eller dörrarna) så att luften kan cirkulera på området. Bred ut rena vita handdukar över de våta områdena och placera böcker eller ett fast föremål ovanpå för att hjälpa det att absorbera överflödigt vatten. Du kan behöva gå igenom flera uppsättningar handdukar tills det inte finns mer vatten att blötlägga.

Ta sedan tag i den största fläkten du äger och peka mot de våta områdena – detta kommer att påskynda torkningsprocessen.

För de som bor i ett översvämningsutsatt område kanske vill köpa ett par av dessa lufttransportörer. Dessa är stora industrifläktar som hjälper till att torka mattan snabbt.

How to Dry Wet Carpet Padding [Practical Steps To Dry It Out Fast] (3)

Vi tjänar en provision om du klickar på den här länken och gör ett köp utan extra kostnad för dig.

22/01/2022 05:07 |

Kommer mattstoppning att torka ut?

Mattstoppningens placering gör det omöjligt att torka på egen hand. Eftersom det är under mattan måste du dra ut mattan för att torka den ordentligt. Återigen, de svampliknande egenskaperna hos mattstoppning gör det utmanande att torka. Det här materialet är inte tänkt att vara blött - så om det är genomblött kan det vara dags att byta ut det.

Du måste ta bort mattan (kolla in stegen ovan), placera fläktar runt området och öppna fönstren för att torka ut stoppningen ordentligt.

Hur blir du av med våt mattlukt?

Det finns flera metoder för att bli av med våt mattlukt. Den mest populära metoden är att strö bakpulver över mattan.

Denna krydda är känd för sina luktabsorberande egenskaper och hjälper till att absorbera överflödig fukt från mattan.

Du måste vänta (mellan några timmar till över natten) på att bakpulver ska göra sitt jobb och absorbera fukten. Efter väntetiden, använd en dammsugare för attta bort överflödig bakpulver– se till att köra vakuumet åt båda hållen för att få bort varenda smula bakpulver.

Ett annat sätt att använda bakpulver är att sätta lådor med det runt om i rummet för samma syfte som är att absorbera lukt.

Ett problem med att använda bakpulver är dess benägenhet att täppa till vissa typer av dammsugare. Om du har stött på det här problemet, överväg att köpa en avfuktare som också har samma funktion - absorbera överflödigt vatten.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 11/11/2023

Views: 6456

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.