Huffing Duster: Biverkningarna av att andas in tryckluft (2023)

Demissbruk och beroende av inhalatorerär vanligt bland tonåringar. Uppgifter tyder på att ca21,7 miljoner amerikaner över 12 århar använt inhalationsmedel. Den främsta anledningen är att de är billiga och lätt kan fås. Vanliga inhalationsmedel som missbrukas inkluderar bensin, lim, färg och dammsprutor. Dusters är burkar med komprimerade gaser som används för att rengöra datortangentbord. Även om det är vanligare bland tonåringar att huffa damm, har det funnitsrapporterade fall av män över 40 årgenomgår behandling för att andas in dammsprutor.

Att missbruka inhalationsmedel kommer med biverkningar ochdammmedelär inget undantag. Läs vidare för att ta reda påbiverkningar av huffing air duster.

Vad är Huffing Air Duster Fumes?

Huffing är en praxis där en person sprejar eller häller ett inhalationsmedel på ett tygstycke och huffar in ångorna. Därför involverar huffing av luftdammprodukter samma process med användning av luftdammmedel. Luftstoftläkemedel innehåller komprimerade gaser vars tryck är högre än trycket i atmosfären.Även känd som konserverad luft, huffing komprimerad gas är olagligt och kan orsaka allvarliga hälsorisker.Dessa effekter kan påverka både det fysiska och psykiska tillståndet i kroppen. Missbruk av luftdammspray kan också orsaka oregelbundna hjärtslag. Ännu värre, huffande komprimerade gaser kan leda till hjärtsvikt som kan sluta med döden.

Vad händer när du andas in komprimerade gaser?

När komprimerad gas huffas, färdas kemikalierna snabbt till hjärnan ochframkalla några farliga effekter. Kemikalierna påverkar den del av hjärnan som ansvarar för rörligheten. Således upplever användaren antingensvårt att röra sig eller inte kan röra sig alls på grund av den berusande effekten. Användningen av dammmedel kan också förstöra myelinmembranet, ett lager som är ansvarigt för snabb överföring av impulser längs nervcellerna. Förstörelse av membranet minskar impulserna och detta kan leda till sjukdomar som multipel skleros. Inandning av dammsprutor kan också orsaka störningar i hjärnstammen som påverkar sensoriska organ, rörlighet och kognitiva förmågor.

Huffing Duster: The Side Effects of Inhaling Compressed Air (1)

Hälsorisker och effekter av Huffing Air Duster

Som redan nämnts finns det farliga biverkningar av att huffa luftdamm.Inhalationsmedel som whippitsoch damm påverkar både hjärnan, levern, njurarna, lungorna och hjärtat. Hälsoriskerna med att missbruka inhalationsmedel skiljer sig från person till person och kan vara lång- eller kortsiktig. Vissa av dessa biverkningar är dock permanenta. Här är några långa och kortsiktiga hälsoeffekter av att andas in damm.

Kortsiktiga effekter av att andas in dammsprutor

De initiala effekterna av dust off-beroende kan vara allt frånCNS depression till svimning. På samma sätt liknar dessa effekter de som produceras avalkoholmissbruk. Tyvärr tenderar användare att ta upprepade doser av dessa substanser, eftersom effekterna inte varar under lång tid.

Som ett resultat kan de uppleva ett eller flera av följande fysiska symtom:

 • Skakningar
 • Letargi
 • Yrsel
 • Oartikulerade tal
 • Huvudvärk
 • Dålig koordination
 • Ökad pulsfrekvens
 • Sensoriska förändringar
 • Snabb, oregelbunden hjärtrytm
 • Förlust av medvetande
 • Berusning

Att missbruka luftdammspray som en tangentbordsluftrenare kommer också med vissa kortsiktiga psykologiska effekter. Dessa effekter kan försvinna när kemikalierna från tangentbordsluftrenaren är ute ur kroppen. Dessa inkluderar:

 • Hallucinationer
 • Förvirring
 • Fördröjda reflexer
 • Ljushet
 • Försämrad koordination

Även om de flesta av de ovan nämnda effekterna inte är allvarliga, kan vissa effekter som snabb och oregelbunden hjärtrytm leda till döden. Andra effekter som berusning, hallucinationer och medvetslöshet kan få offret att falla och leda till allvarliga skador. För att undvika allt detta bör människor, särskilt ungdomar, hålla sig borta från att använda dammprodukter eller andra inhalationsmedel, som t.ex.lim huffing. Missbrukare ska inte tveka att kontakta vårdinrättningar om de känner av dessa tecken.

Långtidseffekter av att andas in dammsugare

De långsiktiga biverkningarna av huffing air duster är mycket skadliga och kan bli permanenta om man inte är försiktig. En del av dessa effekter kan försvinna efter att man tagit bort luftstövarläkemedlen. Andra kan dröja kvar och kan behöva medicinsk hjälp. Så tidig behandling är en mycket viktig behandling. Därför bör personer som missbrukar dammmedel söka hjälp för att undvika negativa hälsotillstånd. Här är en lista över långtidsbiverkningar av huffing air duster.

Psykiska problem efter inandning av luftdamm

Huffande dammspruta kan orsakapsykologiska problemhos missbrukarna. Läkemedlet är ett medel som dämpar centrala nervsystemet som kan skada hjärnan.

Här är en lista över psykiska problem associerade med inandning av dammsugar:

 • Ihållande lågt humör– Huffande dammduk orsakar psykologiska problem som ihållande nedstämdhet. Detta händer omedelbart efter att effekterna av luftduster-sprayen har försvunnit.
 • Muskelsvaghet– Enligt hälsoexperter kan inandning av dammsprutor orsakaallmän muskelsvaghet. Muskelspasmer är också symtom på att luften suger.
 • Försämrad kognition– En annan bieffekt av att andas in damm är problem med att komma ihåg eller lära sig nya saker.
 • Dåligt omdöme– Den ruseffekt som kemikalierna orsakar kan leda till dåligt omdöme. Kemikalierna kan fördröja de impulser till hjärnan som behövs för att göra en bra bedömning.
 • Koncentrationsproblem– Huffande tryckluft leder till låg koncentration eftersom läkemedlet kommer att förändra hjärnans koncentrationsförmåga. Detta gör att patienten lätt tappar fokus.

Fysiska hälsoproblem efter inandning av luftdamm

Huffing konserverad luft kommer med tillhörande fysiska problem som kan vara dödliga. Det här är en lista över fysiska problem som orsakas av luftdammare:

 • Hämmad tillväxt hos barn– Att andas in dammsprutor under graviditeten kan resultera i minskad prenatal vikt ochpåverka barns tillväxt.
 • Benmärgsstörningar– En annan långtidseffekt är benmärgsstörningar. Enligt forskning leder inandning av difluormetan som är en kemikalie i tryckluft tillskelettfluoros.
 • Förlust av hörsel– Missbrukare av damm av är benägna att förlora sin förmåga att höra. Detta beror på att inandning av tryckluft kan påverka den del av hjärnan som styr hörseln.
 • Förändringar i vikt– Difluoretan påverkar också kroppsmassan genom att förändra fettlagringssystemet i kroppen. Således kan missbrukare drabbas av viktförändringar orsakade av inandning av konserverade luftprodukter.
 • Skador på kroppens organ– Tryckluft orsakar allvarliga skador på vitala kroppsorgan inklusive hjärta, lever, njurar och lungor. Den högkoncentreradeflyktiga kolväten i tryckluftkan skada vitala organ.
 • Sniffing Death Syndrome– I vissa fall rapporterade människor omedelbara dödsfall på grund av sniffning. Detta händer när inhalationsmedlet får hjärtat att slå oregelbundet vilket orsakar en hjärtattack som kan leda till döden.
 • Brist på syre i kroppen på grund av besvärlig andning– Kolvätena kan täppa till luftvägarna vilket gör det svårt att andas. Om hjälp inte omedelbart söks kan det leda till döden.
 • Dödliga skador på grund av fall eller brännskador– Inhalationsmedlens berusande effekt kan försämra gott omdöme och kognitiva färdigheter. Detta kan leda till fall som kan leda till dödliga skador.

Även om vissa av dessa effekter kan ta ett tag innan de dyker upp, kan effekter som snusdödssyndrom uppstå första gången en användare huffar på tryckluftsprodukter. Det är därför det är viktigt att hålla sig borta från inhalatorer och att övervaka ungdomar när de använder dessa, eller andra inhalationsprodukter, som t.ex.sprayfärg.

Huffande dammdukar som en tangentbordsluftrenare är en vanlig företeelse bland unga, vilket är skadligt för deras hälsa. Biverkningar inkluderar illamående, huvudvärk, berusning, hjärnskador och dödsfall.

Huffing Duster Översikt över missbruk och beroende

Huffing dusters är vanligt bland små barn och ungdomar även om experter har noterat att det kan förekomma i alla åldersgrupper. Statistiken säger att ungdomar mellan 12 och 17 år är de största bovarna i att andas in stora mängder damm. Dessa barn utvecklar sedan ett beroende av luftdustersprayen och snart blir de missbrukare. Detta fenomen har fått vissa butiker att förbjuda försäljning av luftdusterspray till barn under 18 år.

Tecken och symtom på missbruk och missbruk av Air Duster

Att andas in stora mängder damm kommer med synliga tecken. Dessa är fysiska tecken som är tillfälliga och lätt kan upptäckas. Några av dem är allmänna symtom förknippade med inhalationsmissbruk somsniffar bensin. Ytterligare undersökningar kan dock avslöja vilken typ av inhalationsmedel som missbrukas.

Fysiska tecken på missbruk och missbruk av Air Duster inkluderar:

 • Sluddrigt tal
 • Sår nära munnen
 • Berusning
 • Yrsel
 • Illamående
 • Lukten av kemikalier i andedräkten
 • Frekvent frånvaro från skola eller arbete

Dessa tecken kan försvinna när missbruket upphör. Andra, som såren nära munnen, kan behöva behandling. Behandling för symtomen kan sökas på vårdcentraler men för att dra sig ur missbruket bör missbrukare kontakta rehabiliteringscenter. Psykologiska tecken på missbruk och missbruk är lite svårare att uppfatta. De är dock de farligaste och kräver omedelbar uppmärksamhet när de upptäcks.

Här är en lista över några av de psykologiska tecknen på att andas in dusters:

 • Förvirring
 • Humörsvängningar
 • Försämrade kognitiva färdigheter
 • Depression
 • Hallucinationer

Att andas in stora mängder damm kan orsaka permanenta hjärnskador. Missbrukare bör kontakta behandlingscentra omedelbart om dessa tecken upptäcks. Att skjuta upp behandlingen kan bara förvärra situationen, liksom förvärrainhalationsbiverkningar.

Huffing Duster: The Side Effects of Inhaling Compressed Air (2)

Vem löper störst risk att missbruka dammsugar

Tonåringar och tonåringar löper störst risk att andas in dammsprutor. Enligt National Capital Poison Center,cirka 20 % av eleverna i 8:e klass rapporterade att de missbrukade inhalatorerinklusive stövare. Rapporterna indikerade att föräldrar inte var medvetna om denna användning, missbruk och beroende på deras avdelningar. Att andas av damm är vanligt bland ungdomar eftersom en produkt som en tangentbordsluftrenare är billig och kan erhållas med lätthet. Med tanke på de allvarliga biverkningarna av att suga stora mängder damm, inklusive dödsfall, måste föräldrar vara försiktiga med hur de använder och förvarar sådana föremål.

Abstinenssymtom på Dust off-beroende

Abstinenssymptom uppträder när en person slutar ta missbruksmedlet. Detta beror på att kroppen inte är beroende av luftdustersprayen.Det centrala nervsystemet påverkas ocksågenom att huffa tryckluft. Ångerperioden kan börja allt från några timmar till dagar efter att du slutat. Ångerperioden påverkas av längden på missbruket. Som ett resultat kommer flera obehagliga symtom att besvära en person under denna period. Tillgänglig statistik indikerar detcirka 50 % av inhalationsmissbrukarnarapportera abstinensbesvär.

Symptomen på uttag av Duster Drugs inkluderar:

 • Svettas
 • Skakningar
 • Illamående
 • depression
 • Skakighet
 • Förlust av sömn
 • Överdriven nervositet
 • Hallucinationer
 • Huvudvärk
 • Träningsvärk
 • Psykotiska symtom

Psykotiska symtom försvinner snabbt, men sömnlöshet, depression och ångest kan dröja kvar. Tidig diagnos är viktig för att behandla dessa symtom. Symtomen kan börja med48 timmars uttagoch pågå till ungefär en vecka.Nässprayberoendekan också bli ett stort problem för användare, så att söka tidig medicinsk intervention kommer att förhindra ytterligare hälsokomplikationer.

Behandlingsalternativ för dusterberoende och missbruk

Tidig behandling är avgörande om missbrukare ska överleva den dödliga praktiken.Flera behandlingsalternativfinns för människor som missbrukar tryckluft. Behandlingsalternativen beror på flera faktorer som missbrukets längd, symtom, biverkningar etc.

Här är några behandlingsalternativ:

Medicinsk detox– det första steget är att få ut dammarna ur patientens system. Detta är känt somdrogdetox. Detta innebär gradvis avtrappning tills drogerna är slut. Drug detox innebär också hantering av abstinensbesvär. Ibland ordinerar läkare mediciner för att hjälpa till med detoxprocessen.

Slutenvård– är ett boendeprogram där patienten inhyses på rehabcentret och övervakas dygnet runt. Underslutenvårdpatienter följer ett strikt schema för att hjälpa dem att återhämta sig från dusterberoende. Patienten får också delta i återhämtningsrelaterade gruppaktiviteter och har omedelbar tillgång till sjukvård.

Poliklinisk behandling– innebär att stannautanför rehabcentret. Patienterna pendlar till centrum när de har en session. Liksom slutenvården får patienterna rådgivningssessioner och terapi för att hjälpa dem att övervinna det dammavhängande missbruket. Denna typ av behandlingsprogram gör att patienterna kan gå till jobbet eller skolan samtidigt som de får behandling. Familj och vänner uppmuntras också att ha ständig kontakt med patienten under återhämtningsfasen.

Beroendeterapi– detta fokuserar på de beteendemässiga och psykologiska aspekterna av att dra tillbaka droger. Beroendeterapi hjälper patienten att klara av cravings och sådant som triggar suget efter stövare. I kombination med behandling förhindrar beroendebehandling ett återfall. En mycket effektiv beroendeterapi ärMotivationsförbättringsterapivilket förbättrar klienternas motivation att sluta andas in tryckluft.

Hoppas utan engagemang

Hitta de bästa behandlingsalternativen. Ring vår kostnadsfria och konfidentiella hjälplinje

(888)-212-1629

De flesta privata försäkringar accepteras

Marknadsföringsavgift kan tillkomma

Relaterade ämnen

 • Inhalationsmissbruk
 • Inhalationsbiverkningar
 • Piska-dess missbruk
 • Huffing Gas
 • Nässprayberoende
 • Sniffande lim
 • Huffing Paint

Sidkällor

 1. A. Winston, A. Kanzy, G. Bachuwa. (2015). Missbruk av luftstövare som orsakar snabb kompromiss i luftvägarna. Fallrapporter från BMJ. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4289811/
 2. S. Cao, M. Ray, N. Klebanov. (2020). Air Duster Inhalant Missbruk som orsakar icke-ST hjärtinfarkt. Cureus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7331924/
 3. N. Connors, MD. (2017). Inhalationsmedel. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/1174630-overview
 4. NIDA. (2020). Vilka är de andra medicinska konsekvenserna av inhalationsmissbruk? NIDA. https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/inhalants/what-are-other-medical-consequences-inhalant-abuse
 5. L. Wu, M. Howard. (2007). Psykiatriska störningar hos inhalantanvändare: Resultat från den nationella epidemiologiska undersökningen om alkohol och relaterade tillstånd. Narkotika- och alkoholberoende. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1934509/
 6. C. Anderson, MD, G. Loomis, MD. (2003). Erkännande och förebyggande av inhalationsmissbruk. AAFP. https://www.aafp.org/afp/2003/0901/p869.html
 7. R. Huet, G. Johanson. (2020). Detektionstid för 1,1-difluoretan i blod efter inhalationsmissbruk uppskattad av Monte Carlo PBPK-modellering. MDPI. https://www.mdpi.com/1999-4923/12/10/997/pdf
 8. A. Custer, MD, A. Corse, MD, S. Vazirani, MD. (2020). Difluoroethane Inhalant Missbruk, Skelettfluoros och Abstinens. Federal Practitioner: För sjukvårdspersonal i VA, DoD och PHS. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7357883/
 9. B. Liane, A. Chow, D. Kline. (2020). Skelettfluoros: en ovanlig manifestation av inhalationsmissbruk av datorrenare. Cureus. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336600/
 10. C. Perez, J. Bosia, M. Cantore, A. Chiera, D. Coccozella, et al. (2006). Leverskador hos arbetare som exponeras för kolväten. Gastroenterol Hepatol. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16790181/

Publicerad: 4 april 2017

Uppdaterad: 13 januari 2022

Huffing Duster: The Side Effects of Inhaling Compressed Air (3)

Om författaren

Olivier George, Ph.D.

Olivier George är en medicinsk författare och chef för rehabcentret i Kalifornien. Han lägger mycket tid på att samla in och analysera de traditionella metoderna för missbruksbehandling och bedöma deras effektivitet.

Huffing Duster: The Side Effects of Inhaling Compressed Air (4)

Medicinskt granskad av

Michael Espelin APRN

8 års omvårdnadserfarenhet i många olika beteende- och tilläggsmiljöer som inkluderar slutenvård och öppenvård för mentalvård för vuxna med missbruksstörningar, och äldrevård och hospice. Han har ett särskilt intresse för psykofarmakologi, näringspsykiatri och alternativa behandlingsalternativ som involverar särskilda vitaminer, kosttillskott och administrering av öronakupunktur.

FAQs

What happens if you accidentally inhale air duster? ›

Inhaling the gas from an air duster can cause temporary feelings of euphoria. However, air dusters can contain various dangerous substances. When a person inhales them, these substances can cause serious side effects, such as organ damage, coma, or death. Although unlikely, air dusters can be addictive.

How long does difluoroethane stay in your system? ›

The ranges reflect variability in body mass index and hence amount of body fat; (4) Conclusions: Our simulations suggest that the MDT of difluoroethane in blood after abuse ranges from 7.8 to 15.8 h.

Does air duster have nitrous oxide? ›

Air dusters can contain a variety of ingredients such as: Difluoroethane. Nitrous oxide. Alkyl nitrates.

What does Duster spray have in it? ›

Most aerosol duster contains a refrigerant/propellant that cannot be considered “air”. As a matter of fact, breathing too much of these vapors can lead to negative health effects. Compressed Air Duster is most commonly filled with the following propellants: HFC-134a, HFC-152a, HFO-1234ze, CO2, and DME.

What happens if you inhale large amounts of dust? ›

Silicosis is a long-term lung disease caused by inhaling large amounts of crystalline silica dust, usually over many years. Silica is a substance naturally found in certain types of stone, rock, sand and clay. Working with these materials can create a very fine dust that can be easily inhaled.

Is it bad to get compressed air in your mouth? ›

Entering through the mouth or belly, it can rupture the stomach, intestines and lungs. Entering the bloodstream, it can cause death due to embolism, heart attack or stroke.

What does huffing dust off feel like? ›

The effects of huffing may also be paralyzing, interfering with a person's ability to move normally or even move at all. Dizziness, loss of inhibitions, inability to make sound decisions, and slurred speech are common results of huffing. The huffing “high” generally lasts for only a few minutes, NIDA reports.

What are the symptoms of difluoroethane toxicity? ›

coughing and/or shortness of breath. Higher exposures may cause a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema), a medical emergency, with severe shortness of breath. air. This can cause headache, dizziness, lightheadedness, and passing out.

What effect does difluoroethane have on the brain? ›

This can cause euphoria, disorientation, agitation, and impaired judgment. Because euphoria is often experienced, difluoroethane abuse is associated with patients presenting with anhedonia and other depressive symptoms, much like the patient of this case [5].

What is the difference between air duster and compressed air? ›

Air Duster, also called “canned air”, “compressed air”, and “dusting gas”, is used to provide a pressurized blast, knocking loose dust and dirt. Think of it as a portable replacement for an air compressor line.

What is the cold liquid in air duster? ›

Most duster contain refrigerant that is liquid when held under pressure. The goal of duster is to spray the vapor not the liquid, so the valving is designed to capture the vapor from the top of the can. When you shake a can, turn it, or flip it upside-down, you can introduce the liquid refrigerant to the mix.

How long does air duster last? ›

What is the shelf life of air duster (canned air)? If the can and valving is intact and undamaged, it will not leak or spoil, so can sit on a shelf for as long as 10 years.

What is the liquid coming out of compressed air? ›

As the compressed air cools down, it can no longer hold the same amount of water vapor, so the extra water gets forced out of the air in liquid form. By the time the air has cooled to the temperature range typical for pneumatic tools, which is about 120° F. and below, quite a bit of water has formed.

What is the liquid inside canned air? ›

Difluoroethane is commonly found in refrigerators and aerosol cans, including cans of compressed air. The Backyard Scientist collects the liquid form of difluoroethane and pours it into a pot of boiling water for some truly spectacular explosions.

How powerful is canned air? ›

That's what causes pressure. Atmospheric air has 14 PSI of pressure (1 bar) but can be forced up to 6004 PSI (414 bar) of pressure when compressed into a smaller state.

Can lungs recover from dust inhalation? ›

The most important thing you can do is not inhale the dust that causes the disease. Your lungs may return to normal. If you can't stop inhaling the dust, your provider may suggest that you move to a new home or job.

Do lungs clean themselves of dust? ›

Lungs are self-cleaning organs that will begin to heal themselves once they are no longer exposed to pollutants. The best way to ensure your lungs are healthy is by avoiding harmful toxins like cigarette smoke and air pollution, as well as getting regular exercise and eating well.

How do you get fine dust out of your lungs? ›

Ways to clear the lungs
 1. Steam therapy. Steam therapy, or steam inhalation, involves inhaling water vapor to open the airways and may also help to loosen mucus. ...
 2. Controlled coughing. ...
 3. Draining mucus from the lungs. ...
 4. Exercise. ...
 5. Green tea. ...
 6. Anti-inflammatory foods. ...
 7. Chest percussion.

Can you get an embolism from compressed air? ›

While air embolisms are usually associated with incorrect diving procedures, they are possible with compressed air due to high pressures. While this seems improbable, even a small quantity of air or other gas in the blood can quickly be fatal.

What happens if compressed air enters your body? ›

Air embolism, when compressed air enters the bloodstream

If the pressure becomes too great or the compressed air is blown directly against the body, the compressed air can get underneath the skin and into the bloodstream. This can result in serious injury with symptoms similar to a heart attack or stroke.

What are three things you should never do with compressed air? ›

See the list below for 3 “Nevers” and 4 “Always” rules of the compressed air.
 • NEVER POINT IT AT YOURSELF OR ANOTHER PERSON! ...
 • NEVER USE IT TO CLEAN CLOTHING OR HAIR! ...
 • ALWAYS FOLLOW PRESSURE RATINGS AND LIMITATIONS! ...
 • ALWAYS CHECK THE CONDITION OF HOSES AND LINES BEFORE USE! ...
 • ALWAYS WEAR PROPER PPE!

How do I know if my kid is huffing? ›

It may be hard to recognize the signs of inhalant abuse. Teenagers who use inhalants may have chapped lips or faces, paint stains on their hands and clothes, runny noses, a funny odor on their breath, or bloodshot eyes.

Does huffing cause hypoxia? ›

Chemicals found in different types of inhaled products may produce a variety of additional effects, such as confusion, nausea, or vomiting. By displacing air in the lungs, inhalants deprive the body of oxygen, a condition known as hypoxia.

How can you tell if someone is inhaling? ›

Inhalant abusers may show such signs as:
 1. Chemical odors on the breath or clothes.
 2. Paint or other stains on hands, fingers or clothes.
 3. Changes in behavior including apathy (lack of interest).
 4. Significant decrease in appetite and weight loss.
 5. Sudden change in friends and hobbies.
 6. Rapid decline in school performance.
Oct 11, 2019

What are the symptoms of inhaling harmful substances? ›

A large chemical exposure may additionally cause more serious effects such as difficulty breathing, coughing, wheezing, a faint feeling, or weakness. The worst effects from the most harmful chemicals are sudden collapse, convulsions, and possibly even death.

Do people inhale difluoroethane? ›

Difluoroethane (DFE) is an easily acquired and inexpensive volatile substance that can be inhaled recreationally. 1 It is found in common household items, including compressed air dusters, refrigerants, and propellants.

What are the effects of toxic dust? ›

Even worse, the chemicals don't stop there: They can waltz right into our bodies when we breathe contaminated air or dust, touch contaminated dust, and accidentally get dust in our mouths from our hands. These chemicals pose health hazards including cancer, hormone disruption, and toxicity to the reproductive system.

What can dust do to your brain? ›

Dust and the brain

The health impact of overexposure to dust can also lead to cerebral complications. Studies have indicated that regular inhalation of fine, respirable dust particles can lead to dementia as well as an increase in the risk of strokes.

What products contain difluoroethane? ›

Applications:
 • Propellants – Used as propellant in aerosols and personal care products.
 • Duster canisters.
 • Refrigerants.
 • Other manufacturing uses, specifically with foam board.

Can dust enter brain? ›

The tiny particles are 40 times smaller than the width of a human hair and therefore reach the brain tissue through the blood stream by entering the lungs or being absorbed in the nose.

Are compressed air dusters safe? ›

Air dusters are safe to use on most surfaces, but you should avoid using them on delicate electronics, such as smartphones. Also, be sure to hold the duster upright so that the nozzle will not spray liquid. Contact between the propellant gas and the skin can cause mild frostbite and should be avoided.

What can you use an air duster for? ›

Here are four other ways to use compressed air dusters:
 • Blowing dust out of micro blinds and lamp shapes.
 • Blowing all the dust out of your car dashboard and center console.
 • Blowing whiskers out of electric razors.
 • Blowing dust off delicate keepsakes that you keep on display.

What is an air duster gun used for? ›

Air duster guns are used to remove and clean all kinds of foreign materials on workpiece surfaces. They are perfect tools for factories, machinery workshops, woodworking shops, etc.

Should you shake canned air? ›

To prevent frostbite, most canned-air products carry a warning not to tilt or shake the can.

How long to wait after using compressed air? ›

5-10 minutes depending on the humidity, how much the can sputtered fluid, temperature of the surrounding.

What does air duster taste like? ›

Plastic has no taste; that's not what you are experiencing. De-Duster in an aerosol can usually contains a bitterant, the most common being denatonium benzoate, which only takes trace, non-toxic amounts to taste truly awful.

How often do you need to wash a duster? ›

A duster should be cleaned if it isn't picking up dust anymore. When you are dusting a surface, after you finish dusting and there is still dust on that surface, that is your sign that your duster needs a clean. If you notice that there is still dust on your duster before cleaning the surface, then it needs cleaning.

Should you spray a duster? ›

Avoid spraying the refrigerant liquid, which can happen if you shake the can, or angle it too much. The refrigerant is very cold, so can damage some sensitive electronics. Avoid cheap retail dusters that contain bitterant. Many retail dusters have bitterant added to prevent huffing.

How often should I clean my duster? ›

A duster should be cleaned when it no longer is picking up dust. If you notice that dust is being left behind, it's time to clean the duster. One that is used frequently, and looking dingy or dirty, should be cleaned to prevent spreading around dust and dirt.

How do you huff a duster? ›

Methods in inhaling air duster gas include:
 1. sniffing or snorting the gas through the nose.
 2. bagging, which involves spraying the gas into a plastic or paper bag and then breathing in the fumes.
 3. huffing, which involves saturating a rag with air duster gas and placing it over the nose or mouth to inhale.
May 31, 2022

Why do air duster cans get cold? ›

This phenomenon occurs due to the expansion of the compressed refrigerant liquid as it dispenses through the aerosol valve and flashes to a gas. If the aerosol is operated for a long period, frost may form on the can because it is freezing the surrounding water vapor from the air.

Why is there oil in my compressed air? ›

The main causes of oil carry-over are excess oil in the reservoir, low temperatures, faulty separator filters and scavenge lines, and oil degradation. Issues can be prevented by monitoring your compressor's temperature, checking the separator filter and scavenge line, and replacing the oil once a year.

What happens if you get sprayed with canned air? ›

The liquid inside canned air can cause frostbite when the skin is exposed to a steady stream. This can vary from an intense burning sensation to serious physical injuries such as skin cracking, and damage to muscles, blood vessels and nerves. Asphyxiation and toxicity.

Does canned air have a taste? ›

Many retail dusters have bitterant added to prevent huffing. When duster is used in the home, there is concern that the material will be purposely inhaled (called “huffing” or “dusting”) by minors, which can sometimes lead to tragic consequences. To avoid this, bitterant is added to make the duster taste bad.

What is in compressed air dusters? ›

Most aerosol duster contains a refrigerant/propellant that cannot be considered “air”. As a matter of fact, breathing too much of these vapors can lead to negative health effects. Compressed Air Duster is most commonly filled with the following propellants: HFC-134a, HFC-152a, HFO-1234ze, CO2, and DME.

What is the pressure of an air duster? ›

The maximum pressure for an aerosol can is typically 10 bar (145 psi) at 20 °C (68 °F). Therefore, a fully compressed air duster will exhaust air about 10 times the can volume.

What are the benefits of canned air? ›

CAES offers a broad range of benefits for energy storage in a variety of applications. The five key benefits of CAES include energy savings, better air quality, improved pressure stability, reduced maintenance costs, and enhanced compressor service life.

Is it safe to inhale computer duster? ›

Background: Computer and electronic duster sprays contain halogenated hydrocarbon gases. Intentional inhalation of computer and electronic duster sprays to induce intoxication, also known as huffing, may cause serious adverse effects and even death.

What happens if you breathe difluoroethane? ›

causing coughing and wheezing. exposures may cause a build-up of fluid in the lungs (pulmonary edema), a medical emergency. air. This can cause headache, dizziness, lightheadedness and passing out.

How long does compressed air last? ›

What is the shelf life of air duster (canned air)? If the can and valving is intact and undamaged, it will not leak or spoil, so can sit on a shelf for as long as 10 years. Stay up-to-date on Techspray news, products, videos & more.

What chemical is in compressed air? ›

Compressed Air Duster is most commonly filled with the following propellants: HFC-134a – Nonflammable, most common for industrial applications when spraying energized circuits because of the risk of a spark lighting a flammable material.

What are the long term effects of huffing computer duster? ›

Chronic exposure can produce significant damage to the heart, lungs, liver, and kidneys. Although some inhalant-induced damage to the nervous and other organ systems may be at least partially reversible when inhalant abuse is stopped, many syndromes caused by repeated or prolonged abuse are irreversible.

Can huffing cause psychosis? ›

Inhalant-induced psychotic disorder is defined in the DSM-5 as psychosis with evidence from “history, physical examination, or laboratory findings that the deficits are etiologically related to the effects of inhalant substances” [5]. Nitrous oxide is a substance widely implicated with inhalant-induced psychosis [8-9].

What is huffing difluoroethane? ›

1 It is found in common household items, including compressed air dusters, refrigerants, and propellants. DFE is a central nervous system (CNS) depressant associated with a brief sensation of euphoria when inhaled. 2 Prolonged or excessive use is associated with toxicity, and abrupt cessation can induce withdrawal.

Why do people huff difluoroethane? ›

Difluoroethane is the active ingredient in various computer cleaners and is increasingly abused by teenagers due to its ease of access, quick onset of euphoric effects, and lack of detectability on current urine drug screens.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 01/03/2024

Views: 6249

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.