Bestway Flowclear Filter Pump User Manual - Manuals+ (2023)

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (1)

#58381
220-240V~50Hz, 16W
IPX7 HMin 0,19m

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (2)

FLOWCLEAR TM FILTERPUMP ANVÄNDARHANDBOK
www.bestwaycorp.com
Besök Bestways YouTube-kanalBestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (3)Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (4)http://www.bestwaycorp.com

Innehåll att gömma

1VARNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2PEDESTAL BILAGA

3operation

4Underhåll

5FÖRVARING

6Pumpgaranti

7Begränsad BESTWAY®-tillverkargaranti

8Dokument/resurser

8.1Referenser

8.2 Relaterade manualer/resurser

VARNING

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER
VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT-Pumpen måste drivas av en isoleringstransformator eller drivas av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkström som inte överstiger 30 mA.
Enheten måste strömförsörjas från den jordade strömkällan.
Förlängningssladdar kan inte användas.

ARNING - RISK FÖR ELEKTRISK STÖT– Pumpen kan inte användas när människor vistas i poolen.
EJ BEGRAVAD SLAD. Lokalisera sladden för att minimera missbruk av gräsklippare, häcksaxar och annan utrustning.
VARNING– Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste apparaten kasseras.
VARNING-Denna pump är endast för användning med förvaringsbara pooler. Använd inte med permanent installerade pooler. En förvaringsbar pool är konstruerad så att den enkelt kan tas isär för förvaring och återställas till sitt ursprungliga skick. En permanent installerad simbassäng byggs i eller på marken eller i en byggnad på ett sådant sätt att den inte enkelt kan demonteras för förvaring.
VIKTIG– Att driva pumpen med en oöverträffad elförsörjning är farlig och kommer att leda till ett katastrofalt fel på pumpen.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT - När du arbetar med el, stäng av strömmen vid strömbrytaren och lås strömbrytarens dörr. Underlåtenhet att göra det ökar risken för chock, skada och eventuell död.
TA INTE BORT ELLER MODIFIERA JORDHOPPET
PLUGIN PÅ NÅGOT SÄTT. ANVÄND INTE ADAPTERKOPPLAR!. Rådfråga en behörig elektriker för frågor angående giltigheten av jordningen av dina kontakter.
Hantera pumpen varsamt. Dra eller bär inte pumpen i nätsladden. Dra aldrig ut kontakten ur uttaget genom att dra i nätsladden. Håll sladden fri från skavsår. Vassa föremål, olja, rörliga delar och värme får aldrig utsättas för filterpumpen.

VARNING– Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. . Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt.

OBS:Läs instruktionerna innan du använder enheten och varje gång du installerar/monterar den igen. Rengöring och användarunderhåll bör utföras av en vuxen över 18 år som är bekant med risken för elektriska stötar.
NOTERA:
Kontrollera utrustningen före användning. Vänligen meddela Bestway på den kundtjänstadress som anges i denna manual för tillverkningsfel eller saknade delar vid köptillfället. Kontrollera att utrustningens komponenter matchar den filterpumpsmodell du tänkt köpa.
NOTERA:
Placera pumpen på en stadig och jämn yta. Notera poolens och pumpens läge för att säkerställa tillräcklig ventilation, dränering och åtkomst för rengöring. Placera aldrig pumpen i ett område där vatten kan samlas, eller i ett område där gångtrafik kan flyta runt poolen. Det är nödvändigt att ha kontakten tillgänglig efter installationen av poolen.
NOTERA:
Atmosfäriska förhållanden kan påverka prestanda och livslängd för din filterpump. Onödigt slitage kan uppstå under perioder av kyla, värme och solexponering. Om möjligt skyddspump mot dessa förhållanden.
Det är viktigt att se till att de fabriksmonterade pluggarna för inlopps- och utloppsportarna ersätter skärmarna innan du försöker ta bort eller serva pumpen.
NOTERA:
Tillsätt inte kemikalier till filterpumpen.
Koppla inte in eller koppla ur apparaten när din hand är våt.
Dra alltid ut kontakten ur uttaget:

 • På regniga dagar
 • För rengöring eller annat underhåll:
 • Lämna den utan uppsikt på semestern

När enheten inte används under en längre tid, till exempel på vintern, bör poolsetet demonteras och förvaras inomhus. Sparar instruktionen. För varje rekonstruktion av poolsetet, se instruktionerna. –
Om instruktionen missas, kontakta Bestway eller sök efter den på webbplatsen:www.bestwaycorp.com
NOTERA:Denna produkt är inte avsedd för kommersiellt bruk.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (5)

ABC
P6112111
P6113111
P6114/P6(H1)114111
P6116111
P6118111
58093111
P6719AU111
P6019222
P6132220
P6124852
P6005552
P6362110
P6680200
P61318100

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (6)Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (7)

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (8)

FASTSTÄLLANDE PIEDESTAL

IEC60335-2-41 TEST-standarden kräver att filterpumpen monteras vertikalt på marken eller på en speciell bas gjord av trä eller betong före användning. Det ska finnas två hål med en diameter på 9 mm på basen, med ett avstånd på 127 mm från varandra. Placera filterpumpen på basen och fäst dem genom att dra åt bultarna och muttrarna. Alla baskomponenter måste väga minst 40 lbs (18 kg) för att förhindra att pumpen faller av misstag.Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (9)

NOTERA:Det är absolut nödvändigt att kontrollera att de hydrauliska anslutningarna inte är stängda.

drift

 1. Öppna/skruva loss avluftningsventilen (P6112) ovanpå filterpumpen; luft släpps ut när vatten fyller filterpumpen.
 2. Om vatten kommer ut ur avluftningsventilen (P6112), skruva till den och torka bort allt vatten.
 3. För att starta filterpumpen, anslut den till en jordfelsbrytare (RCD).

VIKTIGT: KÖR INTE FILTERPUMPEN TORR– Se till att både poolens inlopps- och utloppsventiler är helt täckta med vatten innan du använder filterpumpen.

Underhåll

OBS: DU MÅSTE FÖRSÄKRA ATT FILTERPUMPEN ÄRURKOPPLET VR UNDERHÅLL ELLER LAGRINGSTARTAR ELLER DET FINNS EN ALLVARLIG RISK FÖR SKADA ELLER DÖDSFALL.

 1. Koppla bort filterpumpen.
 2. Gör ormen Cl . losamps på poolens inlopps- och utloppsslangar genom att vrida muttern moturs för att lossa den.
 3. Ta bort smutsskärmar från insidan av poolen.
 4. Byt ut skräpskärmarna mot stopppluggarna i poolens inlopps- och utloppsventiler.
 5. Skruva av filterlockshållaren och ta bort filterlocket.
 6. Rengör filterpatronen med en trädgårdsslang, om filterpatronen förblir smutsig eller missfärgad är det nödvändigt att byta ut den mot en ny.
 7. Sätt i den rengjorda (eller nya) filterpatronen; se till att den är centrerad i filterpumpen.
 8. Kontrollera att filterlockets tätning är på plats.
 9. Sätt tillbaka filterlocket och skruva fast filterlockshållaren.
 10. Byt ut pluggarna mot skräpskärmar i poolens inlopps- och utloppsventiler. Vrid slangen Cl . klämmor. Vatten rinner nu till pumpen.
 11. Följ avsnittet PUMPINSTALLATIONSINSTRUKTIONER för att förbereda systemet för användning.

VIKTIGT: Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du byter ut filterpatronen mot en ny varannan vecka.

BULLETIN

 1. Koppla bort filterpumpen.
 2. Följ instruktionerna som beskrivits tidigare för att förhindra att vatten rinner till filterpumpen och för att ta bort filterpatronen.
 3. Kassera filterpatronen.
 4. Koppla loss alla slangar.
 5. Torka alla komponenter noggrant.
 6. Förvara filterpumpen på en torr plats utom räckhåll för barn. Förvaringstemperatur: 4-40°C (39,2-104°F)

Pumpgaranti

För information om pumpgaranti, besök vår: webbplats på: www.bestwaycorp.com

Begränsad BESTWAY® tillverkargaranti

Produkten du köpte kommer med en begränsad garanti. Bestway ® står bakom vår kvalitetsgaranti och säkerställer att din produkt är fri från tillverkningsfel genom en ersättningsgaranti.
För att göra ett garantianspråk måste detta formulär fyllas i och skickas till ditt lokala Bestway After Sales Center tillsammans med en kopia av ditt köpbevis. Vänligen kontakta ditt lokala Bestway After Sales Center innan du skickar några dokument. De kommer att ge dig fullständiga instruktioner om vad som krävs för ditt krav. Bestway kommer inte att ersätta produkter som tros ha skadats genom vårdslöshet eller använts utanför användarmanualens riktlinjer. Bestways garanti täcker tillverkningsfel som upptäcks vid uppackning av produkten eller under användning enligt rekommendationerna i bruksanvisningen. Denna garanti gäller endast för produkter som inte har modifierats av tredje part. Produkten ska förvaras och hanteras i enlighet med de tekniska rekommendationerna.
Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, missbruk, försummelse, inklusive men inte begränsat till kollision, brand, felaktig golvanvändning, överdriven värmeexponering, felaktig installation, felaktig kabeldragning eller testning, eller felaktig förvaring.
Utbyten och reparationer förlänger inte garantins varaktighet. Startdatumet för garantin är det datum för försäljning som anges på originalkvittot/köpfakturan. Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt australiensisk konsumentlag. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning för ett större fel och kompensation för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte är av acceptabel kvalitet och felet inte utgör ett större fel.

Kopiera batchnumret på filterpumphuset.

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (10)

Partinummer: ______________________
AAN: Bestway ® Service Department
Inköpsdatum: ______________________
Datum: _______________
Kundkodnummer: __________________________
FAX/E-POST/TEL: Vänligen hänvisa till ditt land enligt informationen på baksidan eller på vår webbsida: www.bestwaycorp.com
Ange fullständiga adressuppgifter.Anmärkning:Ofullständiga adressuppgifter leder till försenade leveranser.
Bestway förbehåller sig rätten att ta betalt för återleverans av ej levererade paket där mottagaren är i försumlighet.

INFORMATION KRÄVS - SKRIV LEVERANSADRESSEN

Namn: ______________________Adress: ___________________
Postnummer: __________________Säljare: ____________________
Mark: ____________________Stad: ______________________
Mobil: _____________________Telefon: _________________
Fax: __________________________E-postadress: ____________________
Skriv tydligt din artikelkod: __________________________

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (11)

Alla ritningar endast i illustrationssyfte. Ej skalenlig.
Problembeskrivning

 • Vattenläcka
 • Slutade fungera
 • Saknad del - Använd koden för den saknade delen. Detta finns i bruksanvisningen.
 • Annat (vänligen beskriv)

VIKTIGT: ENDAST DEN SKADADE DELEN KOMMER ATT BYTAS, INTE DEN KOMPLETTA SET.
Bestway förbehåller sig rätten att begära fotografiska bevis på defekta delar eller att skicka varan för ytterligare testning.
För att kunna ge dig bästa möjliga service ber vi att all information du lämnar är fullständig.

FÖR FAQ, MANUALER, VIDEOR ELLER RESERVDELAR, BESÖK VÅR WEBBPLATS:www.bestwaycorp.com
VIDEOR FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGA PÅ VÅR BESTWAY-KANAL PÅ YOUTUBE:
www.youtube.com/user/BestwayService

Bestway Flowclear Filterpomp Gebruikershandleiding - Handleidingen+ (12)

Dokument/resurser

Bestway Flowclear-filterpump[pdf] Användarmanual
Flowclear filterpomp, 58381

Referenser

Relaterade guider/resurser

 • Bestway Filter Pump Användarmanual

  #58392E FILTERPUMP ANVÄNDARHANDBOK www.bestwaycorp.com/support http://www.bestwaycorp.com Besök Bestway YouTube Channel VARNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid installation och...

 • Bestway FLOWCLEART Filterpump Användarmanual

  #58385E Intertek 4007787 FLOWCLEAR™ FILTERPUMP ANVÄNDARHANDBOK www.bestwaycorp.com Besök Bestways YouTube-kanal http://www.bestwaycorp.com VARNING VIKTIG SÄKERHET...

 • Bestway Filter Pump [58511E] Användarmanual

  #58511E FILTERPUMP ANVÄNDARHANDBOK www.bestwaycorp.com/support Besök Bestway YouTube Channel VARNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid installation och...

 • Bestway 58392E Filter Pump 2500 Swimming Pool Filter Pump Användarmanual

  Bestway 58392E Filter Pump 2500 Swimming Pool Filter Pump VARNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER När du installerar och använder denna elektriska...

FAQs

Bestway Flowclear Filter Pump User Manual - Manuals+? ›

This pump works its magic by circulating water out of the pool, through a filter and back again. The pump also features an energy-saving plug, which allows you to set a time for how long you would like your pump to run.

How does the Bestway Flowclear work? ›

This pump works its magic by circulating water out of the pool, through a filter and back again. The pump also features an energy-saving plug, which allows you to set a time for how long you would like your pump to run.

What should the pressure be on a Bestway pool filter? ›

Generally, the recommended sand filter pressure is less than 0.45Bar (6.5PSI) when it is running. Backwash and Rinsing.

Why is my Bestway pool filter not working? ›

Check If the filter cartridge is dirty. Clean the filter cartridge or replace it If necessary. Check If there is any blockage into the hoses. Check If there is any water leakage from the hoses or the connections.

Do you leave the pump on when you backwash a pool? ›

Essential Backwashing Tips

-Always turn the pump off when you reset the filter valve or when you run a backwash. If left on, it is likely to cause permanent damage to your system, which is costly to replace. -Reduce water loss by keeping a lookout on the color of the water.

What is the sequence to backwash the pool filter? ›

Cleaning and backwash the filter

Open the cover of the pump and empty the filter basket. Refit the cover. Open the valve to the drain outlet. Turn the lever to BACKWASH.

How many PSI should pool filter be before backwashing? ›

Another industry standard is to backwash when your filter's pressure gauge reads 8-10 PSI (pounds per square inch) over the starting level or “clean” pressure. For example, if your filter is running normally at 15 PSI but increases to 25 PST, you should perform a backwash.

Why is my Bestway pump not pumping the water? ›

The filter cartridge in the pump may need to be cleaned or replaced. Check the size of the filter cartridge being used and replace with correct size. The size you need should be on the box the pool arrived in. Check the position of the filter cartridge and align if necessary.

Why is my pool pump not pushing water to filter? ›

The most common reason for low or no flow is that the baskets are full of debris. By checking and emptying both the skimmer basket (by the pool) and the pump basket (inside the pump) will free up the water flow, allowing the system to fully 'prime' and function at full capacity.

Why does my pool filter pump have no pressure? ›

Zero pressure means that there's nothing going on inside of your filter, so simply check if the valves leading to your filter are in the correct positions. If everything seems to be running correctly, pump is okay, water flow and everything, then give your pressure gauge a few taps, it could just be stuck.

Do you shock a Bestway pool? ›

Seeing as Bestway pools are above ground, it's important that you treat the water properly from the moment you put the pool up. Once the pool is full it's unlikely to have much (if any) chlorine. That's why it's recommended to use a “shock” or starter dose once you have your pool up.

Can you leave Bestway pools up all year? ›

At the end of summer, you may be wondering how to care for your above-ground pool. It's possible to leave your above-ground pool up all winter with the water in it, since draining it completely may cause it to collapse.

Do you brush pool with pump on or off? ›

Make Sure the Pump Is Running When You Brush

For the dirt you brush to be removed from the pool, the pump needs to be running. If the pump is turned off, the dirt will remain in the pool water.

Should I vacuum my pool on backwash or waste? ›

To begin vacuuming your pool:

If you do have this option, it is highly recommended that whenever you have algae, you will need to vacuum to waste. This option allows you to vacuum the algae up and send it out through the backwash line, avoiding getting algae into your filter sand.

How often should you shock your pool? ›

HOW OFTEN SHOULD I SHOCK MY POOL? Shocking your pool regularly will help to keep the water clean and free of contaminants. You should aim to shock your pool about once a week, with the additional shock after heavy use. Some tell-tale signs that your pool needs to be shocked are cloudy, foamy, green, or odourous water.

What happens if you don't backwash your pool? ›

Why do I need to backwash? If you don't clear out your sand filter regularly through backwashing, it means your filter can't work as efficiently and eventually debris will make its way back into your pool. Backwashing keeps your pool equipment healthy and your pool clean and safe.

Do you rinse or backwash first? ›

Do you backwash or rinse a sand filter first? Backwash the filter, then rinse the filter afterward to prevent blowback into the pool. The backwash setting flushes contaminants built up in the sand. And the rinse setting resets the sand to its original position for the best filtration.

Can a filter still clean a pool at 30 PSI? ›

Generally, if your pool filter water pressure rises more than 10 PSI over the normal range, it's time to clean – or possibly even replace -- your filter. For most filters, 20 or 30 PSI is considered too high, but you should consult your pool professional to make sure that's true for your model.

Can you backwash filter too much? ›

Backwashing a sand filter too often could lead to cloudy water. Assuming that your pressure gauge is functioning properly, resist the urge to backwash a sand filter until it's climbed at least 5 psi higher than the clean pressure.

What is normal pool PSI? ›

Most filter systems are designed to operate in the 5-15 psi or 10-20 psi range. The way to find out your particular correct pool filter pressure is to clean or backwash the filter thoroughly and empty the pump and skimmer baskets.

What is the difference between backwash and waste? ›

Drain/Waste: Opting the drain or waste setting will remove pool water without forcing it through the filter. Backwash: This clears out any debris, dirt and other contaminants that may have accumulated on the filter. Closed: if you choose this setting, then the flow of water to the pool and filter will be stopped.

How long should I backwash my water filter? ›

In a standard residential filter, a typical backwash lasts about ten minutes. After the backwash, the control valve initiates a “rinse” of the bed during which water flows downward through the medium, up through the riser tube, and out the drain.

Is there a reset button on a Bestway pool pump? ›

1. Unplug the pump and push the reset button, then plug the pump back in. 2. In case the alarm still remains, check the RESET BUTTON section in manual.

Why is my water pump humming but not pumping? ›

If your water pump has stopped pumping out water entirely while making this buzzing sound, there's no cause for panic. The humming sound means the pump is working but there's no water to move, so your pump is running dry. If your pump has lost prime, or is running dry, this is due to a loss of water.

Why is my pool pump running but not pulling water? ›

The pump won't move water

If your pump doesn't pull water then check the skimmer, pump baskets and filter for a build-up of debris. The pump impeller is also prone to clogging occasionally, so it's worth examining this. Another reason could be an air leak in the suction line.

Why is my water pump not pulling water? ›

There are many things that could lead to no water supply even with your water pump running. Some of the possible issues include: A blocked sediment filter or a failing filtration system. Low water table caused or overusing your water supply.

Why does my pool filter not have enough suction? ›

Low Pressure

If the pressure gauge on your pool filter is reading low, it means that there is not enough pressure in the filter. This can be caused by a number of things, such as a clogged filter or dirty pool. To fix this problem, you will need to clean your filter and make sure that there are no obstructions.

How do I know if my pool filter is not working properly? ›

How Do I Know If My Pool Filter is Bad?
 • The water turns cloudy.
 • Leaking multi-port valves,
 • Broken or bad laterals,
 • Valve failure,
 • Tank failure, and.
 • Pressure issues.

Do you backwash or rinse pool filter? ›

What's the difference between backwash and rinse? Backwash sends water in the opposite direction through the filter. Rinse sends water through the same in the same direction as normal filtration. The Rinse setting clears dirt from the clean side of the sand before sending it back to the swimming pool.

How long should you backwash and rinse pool filter? ›

After the hose fills with water, backwash your sand filter for 2 – 3 minutes or until water runs clear.

How many times do you backwash a pool? ›

Backwashing and teardown depend on how often you use your swimming pool and just how dirty it actually gets with normal use. DE filters are usually torn down and cleaned at least six times per year. Unless your pool gets really dirty, you should not need to backwash it beyond your scheduled maintenance.

How often should you clean a Bestway pool filter? ›

A commonly asked question amongst our customers is, “when should we clean our pool's filter cartridge?” Typically, we recommend that your cartridges inside your filter be cleaned every 3 months for longevity of your cartridges, as well as for better pool filtration and water flow.

What is the best cleaner for Bestway pool? ›

Chlorine is used to disinfect the pool water and keep it free from bacteria so it's safe to swim in. For Bestway pools, it's recommended you use either a chlorine or bromine water sanitiser over non-chlorine alternatives.

How do you clean a Bestway pool after emptying? ›

How to clean your above ground pool after draining
 1. Drain the pool water.
 2. Pick out/scoop any dirt and debris left behind.
 3. Use a specialized pool cleaning solution or use some chlorine dissolved in water to scrub down all of the surfaces of your pool.
Aug 10, 2022

What happens if you don't backwash? ›

If you don't clear out your sand filter regularly through backwashing, it means your filter can't work as efficiently and eventually debris will make its way back into your pool. Backwashing keeps your pool equipment healthy and your pool clean and safe.

What is the difference between filter and backwash? ›

Filter Settings

Drain/Waste: Opting the drain or waste setting will remove pool water without forcing it through the filter. Backwash: This clears out any debris, dirt and other contaminants that may have accumulated on the filter.

What happens if you backwash too long? ›

If you backwash your pool too much i.e. time duration and/or close frequency then yes you can cause a lot of problems. Some problems that can arise from backwashing your sand pool filter too much are: Loss of water – 500+ litres of water can be lost in each backwashing cycle.

How can I tell if my pool filter is working properly? ›

If your pool filter is working properly, the dirt should be sucked into the skimmer basket. You can test this by adding a small amount of dirt to the skimmer basket and seeing if it is sucked in. If it is not, then there may be a problem with your pool filter.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 11/29/2023

Views: 6186

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.